Všeobecné zásady pre zaradenie zemiakov do regionálneho produktu  Spišské zemiaky:

1.Odroda zemiakov musí byť vypestovaná v geografyckom pásme na území Spiša, pričom hraničné lokality budú posudzované osobitne na základe údajov uvedených v žiadosti.

2.Do regionálneho produktu (RP) môže byť zaradená iba odroda zemiakov, ktorá je zapísaná v LRO alebo v spoločnom katalógu Európskej únie (CC - EÚ) a bola aspoň dva roky preskúšaná v podmienkach SR v rámci firemných skúšok na troch rozdielnych lokalitách  po dobu najmenej dvoch rokov.

3.Spišské zemiaky ako RP musia spĺňať požiadavky pre konzumné zemiaky v zmysle Vyhlášky MPRV č. 132 z roku 2014, ako aj ostatné platné normy v zmysle platnej legislatívy, ktoré súvisia s distribúciou, predajom konzumných zemiakov.
Certifikačný proces.

1. Vyplnenie žiadosti pre zaradenie výrobku medzi regionálne produkty.
2. Odber reprezentatívnej  vzorky produktu.
3. Overenie kvalitatívnych vlastností výrobku, či spĺňa   podmienky regionálneho produktu.
4. Vydanie osvedčenia - certifikátu pre daný regionálny produkt.
5. Vyhotovenie a odovzdanie certifikátu regionálneho produktu.
6. Zapísanie výrobku do zoznamu regionálnych výrobkov, uverejnenie  údajov o RP na webe.